decosterhunting_158418878

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

DECOSTER 1-manszaak
8800 ROESELARE
Noordstraat 194
BTW BE 0865 874 359

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DECOSTER en eenconsument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DECOSTER, voorde uitvoering waarvan derden worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

Alle door DECOSTER uitgebrachte offertes worden gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. DECOSTER is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.DECOSTER kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit de werkplaats van DECOSTER.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. De door DECOSTER opgegeven levertijden gelden bij benadering; evenwel zal, behoudens overmacht, de uiteindelijke levertijd, de opgegeven levertijden overschrijden.

Artikel. 5 Garantie

 1. DECOSTER garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, en tenminste gedurende de periode die door de producent ervan wordt gegarandeerd.
 2. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:- DECOSTER tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbindingrechtvaardigen.
 3. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling vaneen gegarandeerde zaak.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door DECOSTER geleverde zaken blijven eigendom van DECOSTER totdat de consument alle verplichtingen uit de met DECOSTER gesloten koopovereenkomst is nagekomen.
 2. Door DECOSTER geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden no chop enige andere wijze te bezwaren.
 3. Consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DECOSTER dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin DECOSTER haar 2 eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DECOSTER zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht DECOSTER zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant bij aflevering plaats te vinden.
 2. Indien DECOSTER zulks nodig acht kan DECOSTER van de consument een aanbetaling verlangen van maximaal 1/3 van het totale verschuldigde bedrag bij bestelling.
 3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 30 werkdagen na factuurdatum, op een door DECOSTER aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Na het verstrijken van 30 werkdagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag eenrente verschuldigd van 10% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen vanDECOSTER en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 6. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voorrekening van consument.

Artikel 8. Geschillenbeslechting - Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. Alleen de rechtbanken van Roeselare en Kortrijk zijn bevoegd.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, DECOSTER respecteert de Belgische wet van 8 december1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. Wij behandelen gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.De consument beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen.DECOSTER houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Artikel 10: Extra bepalingen

Bij niet toekenning van de vergunning (gouvernementeel of sportschutterslicentie) door één of andere niet nader bepaalde reden (met maximum termijn van 6 maanden) kan de reservatie ontbonden worden. Ook bij overlijden of langdurige ziekte kan de reservatie ontbonden worden. Hiervoor zal een bedrag van minstens € 150,00 (naargelang de waarde van het gereserveerde wapen) ingehouden worden op het voorschot.