decosterhunting_158418878

Mededelingen Wapenwet

Hierin komen allerlei nieuwigheden betreffende wapenwetten. Zodoende dat u op de hoogte bent van de nieuwe wapenwetten en geen overtreding begaat.

Omzetting Europese Vuurwapenrichtlijnen (Wapenunie)

Via deze link vind je de omzetting Europese vuurwapenrichtlijn, betreffende geneutraliseerde vuurwapens (Mod9 bis)

 

Omzetting Europese Vuurwapenrichtlijn (Vuurwapenpas, Voorwaarden wapenhandelaren, Nieuwe richtlijn geneutraliseerde wapens)

Ministerieel besluit ladercapaciteit (Wapenunie)

Dit besluit zet de Europese vuurwapenrichtlijn om. Vanaf 13 juni 2017 (u leest het goed: dus retro actief) worden laders of vuurwapens uitgerust met laders verboden indien de capaciteit van de lader hoger is dan:

 • 21 patronen voor semi-automatische revolvers en pistolen met centraalvuurpercussie
 • 11 patronen voor semi-automatische geweren met centraalvuurpercussie.

Er zijn echter uitzonderingen:

 • wie een vergunning had voor een semi-automatisch wapen die is afgegeven voor 13 juni 2017, mag dit wapen voorhanden hebben en gebruiken met een lader die niet meer dan 30 patronen bevat.
 • ook wie kan bewijzen dat hij zijn lader aankocht voor 13 juni 2017 (b.v. door een factuur, een overeenkomst over de lader of elk ander in rechte toegelaten bewijsmiddel) valt niet onder de nieuwe beperking. Dus voor laders voor lange halfautomaten gekocht voor 26 september 2012 geldt geen beperking, voor dergelijke laders gekocht tussen 26 september 2012 en 13 juni 2017 geldt een beperking van 30 schoten. Let wel: de laders gekocht voor 26 september 2012 mogen enkel “los” voorhanden gehouden worden en mogen dus niet worden gebruikt met een wapen
 • voor wapens vergund op 13 juni 2017 of later geldt onder meer een uitzondering voor houders van een sportschutterslicentie die in het bezit van een certificaat afgegeven door een erkende schietsportfederatie waaruit blijkt dat het betrokken wapen gebruikt kan worden voor disciplines.
 • heel specifiek voor IPSC-schutters is een uitzondering: zij mogen laders voor korte halfautomatische revolvers of pistolen gebruiken die meer dan 20 patronen bevatten, op voorwaarde dat de lengte van de lader niet groter is dan 171mm conform het IPSC rulebook

Voor meer informatie over de overgangsregeling, uitzonderingen en certificaten voor sportschutters verwijzen we ook naar ons eerder memo op deze link.

Welke actie moet u ondernemen ?

 • Indien de vergunning voor het wapen dateert van voor 13 juni 2017:
  • u doet NIETS. U kunt voor deze wapens laders gebruiken met een capaciteit van maximaal 30 patronen
 • Indien de vergunning voor het wapen dateert van 13 juni 2017 of later:
  • U bent vanaf 25 september 2019 en mogelijks al vanaf de datum dat u uw wapen en lader kocht in het bezit van een verboden wapen. Het besluit voorziet geen overgangsregeling of een regularisatiemogelijkheid dus u kunt geen enkele actie nemen om vervolging uit te sluiten. Om die reden heeft men in het einde van de 18de eeuw een fundamenteel recht ingevoerd waardoor staten geen retro actieve strafwetten mogen invoeren.
  • U kunt de capaciteit van de lader zelf beperken zodat er niet meer dan 10 patronen in kunnen (door b.v. een schroef, iets in te schuiven, veer te blokkeren op de juiste diepte,…)
  • als u houder bent van een sportschutterslicentie, vraagt u bij de federatie een certificaat aan voor de betrokken wapens. De certificaten worden wapen per wapen toegekend, het is niet mogelijk om een algemeen certificaat aan te vragen dat geldig is voor meerdere wapens
  • indien u al een certificaat van de federatie heeft voor een automatisch wapen dat werd omgezet naar een halfautomatisch wapen, is datzelfde certificaat ook geldig voor het verwerven van laders met een capaciteit van maximaal 30 patronen. Zowel in de EU wapenrichtlijn als in de wapenwet wordt voor beide gevallen naar hetzelfde certificaat verwezen.
 • Indien u een vergunningsaanvraag indiende voor een halfautomatisch wapen waarover de gouverneur nog dient te beslissen:
  • de gouverneur kan uw aanvraag verder behandelen.
  • als u niets doet, kan u het wapen enkel voorhanden hebben met laders van niet meer dan 10 patronen
  • indien u ook wenst te schieten met laders die meer dan 10 maar minder dan 31 patronen bevatten (b.v. standaard lader van 30 voor ordonnantie schieten), dan dient u een certificaat aan te vragen bij de federatie. Deze mogelijkheid bestaat enkel voor houders van een sportschutterslicentie. Het certificaat kan pas worden aangevraagd nadat de wapenvergunning door de gouverneur verleend werd, de federatie moet immers nagaan of het vergunde wapen voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een discipline. U kunt laders met een capaciteit van meer dan 10 patronen voor een lang halfautomatisch wapen pas verwerven nadat u het certificaat heeft.

De retro-actieve inwerkingtreding is een gevolg van de Europese vuurwapenrichtlijn. Het kabinet van minister Koen Geens had nochtans, in het ontwerp van besluit, voorzien dat de regeling enkel zou gelden voor vergunningen die in de toekomst worden uitgereikt. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft echter, op basis van de Europese vuurwapenrichtlijn, de regeling laten aanpassen.

Dergelijke toestanden zijn in een rechtsstaat onaanvaardbaar, zeker als ze van Europese instellingen komen die dan nog de pretentie hebben om sommige lidstaten te gaan sanctioneren omdat ze de basisregels van de rechtsstaat niet naleven. Vandaag zijn duizenden bezitters van halfautomatische wapens die na 13 juni 2017 vergund werden van de ene dag op de andere in het bezit van een verboden wapen of een verboden lader. Wij onderzoeken ondertussen met enkele specialisten Europees en grondwettelijk recht in welke mate een beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State, zodat ook het Europese Hof van Justitie uitspraak kan doen over de vraag of de EU vuurwapenrichtlijn conform de algemene principes van de rechtsstaat zijn. Op die manier kan het probleem immers aan zijn (Europese) wortel worden aangepakt.

Wet wijziging munitie + wapen apparte gesloten koffers (Wapenunie)

Op 9 oktober 2019 werd wederom een nieuw uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Binnenkort komt nog een uitgebreider memo, maar hier alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1. Nieuwe regels voor vervoer van wapensParticulieren die vuurwapens vervoeren, zullen dit enkel nog kunnen mits ze een “wettige reden” hebben. We denken daarbij aan alle verplaatsingen in het kader van het recreatief of sportschieten, de jacht, verzamelen, etc… De vroegere regel dat men enkel tussen verblijfplaatsen, schietstand, jachtterrein, erkende persoon… mag vervoeren vervalt. In de plaats daarvan zal iemand moeten kunnen aangeven om welke reden hij een wapen vervoert. Deze nieuwe regel zal ongetwijfeld aanleiding geven tot discussie.

Voorts zijn ook de te nemen veiligheidsregels aangepast. Vanaf 9 december 2019 gelden volgende regels:

de wapens, munitie en laders worden vervoerd buiten het zicht;de wapens, munitie en laders worden vervoerd op een wijze waarbij deze niet gemakkelijk kunnen worden gegrepen;de wapens zijn ongeladen en de vervoerde laders zijn leeg;tenzij dit materieel onmogelijk is, worden de vergunningsplichtige wapens vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig;de vergunningsplichtige wapens worden hetzij onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor hun werking essentieel onderdeel, hetzij vervoerd in een of meerdere slotvaste koffers of etuis ;de munitie wordt afzonderlijk van de wapens vervoerd in een of meerdere slotvaste koffers, tassen of etuis.